LSM
NB
Skift
språk
Oarjjelsáme Åhpadus guovdásj vuostasj klássas - joarkkaskåvllåj
LSM
NB
2
Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe skuvlesne 1.kl - videregående

Gun Aira/ Charlotta Gaebpien-Njaita/ Marthe Mikkelsen - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/ Sørsamisk Kunnskapspark

Oversatt til bokmål av Tone Vollan Tyldum/ Charlotta Gaebpien-Njaita
3
4

Oarjjesáme Åhpadus guovdásj la Aarborten (árra gidá), Nordlánda fylkan várijn Hattena lahkusin.
 

Sørsamisk kunnskapspark ligger i Hattfjelldal i Nordland fylke. Fjellet Hatten liggende tett inntil fjellbygda.

5
6

Valla manen jur Aarborten? Aarborten la internáhtta mij lij tuska allahærrá dåhpe nuppát væráltdoaron. Internáhtta l skåvlå guoran. Skåvllå  tsieggiduváj 1970-lågon.
 

Men hvorfor akkurat Hattfjelldal? Hattfjelldal har et internat som var en tysk i offisersmesse under andre verdenskrig. Ved siden av internatet har vi skolehuset som ble satt opp på 70`tallet.

7
8

Skåvllå sámemánájda Gassko-Vuonan jagen 1951 álgij. Oahppelåhko lij 40-50 oahppe, ja  ålles oarjjelsámeguovlos båhtin.

«Skole for samebarn i Midt-Norge» startet opp i 1951. Elevtallet var 40-50 elever, og elevene kom fra hele det sørsamiske.

9
10

Jage 2022 lij skåvlån 70 jahkásaj ávvodibme! Skåvllå l udnátjij tjadádam stuor ietjájduhttemav, goappátjagá oahppelågo, dåjma ja åhpadusvuoge hárráj.

År 2022 hadde skolen 70`års-jubileum!! Skolen har frem til i dag gått gjennom store forandringer, både med tanke på elevtall og drifts, og undervisningsform.

11
12

Skåvllå l åvddånahttám moatte láhkáj, skåvllåsjalljon la gábmá ja njalla tsieggiduvvam. Digitálalattjat  åvddånip viermmedagán buojkulvis Digilær ja LearnLab.

Skolen utvikler seg på forskjellige måter, blant annet bygges det opp et samisk skoletun med en gábmá/gamme og en buvrie/bur. Digitalt utvikles vi på ulike plattformer for eksempel, Digilær og LearnLab.

13
14

Uddni åhpadip guhkásåhpadimev gålmån gielan oarjjel-, julev- ja nuorttasámegiellaj. Sierra vásstádus julev- ja oarjjelsámegiellaj. Miján li oahppe ålles Vuonas ja Svierigis aj.
 
 

I dag tilbyr vi fjernundervisning i tre språk, sør-, lule- og nordsamisk. Med særlig ansvar for lule-, og sørsamisk. Vi har elever fra hele Norge, og vi har også elever fra Sverige.

15
16

Mijá lunna l Giellabiesse. Mij åhpadip danen oahppe galggi ållit máhttudakulmijt ja danen galggi åvdedit gielav moatten oahppamvuogij tjadá. Mij oahppijt mánájdáse, gasskadáse ja alladáse milta juohkep.

Hos oss har vi Gïelebiesie/språksamling i tillegg til fjernundervisning. Vi tilbyr dette for at elevene skal nå kunnskapsmålene og for at de skal utvikle språket gjennom flere opplæringsformer. Vi deler opp elevene etter trinnene små, mellom- og stortrinnet.

17
18

Giellabiesse árbbediehtuj tjalmos. Dåjmajt majt dahkap tjuovvu sámij jagev boatsojbargujn ja jábijt mij la guovddelin. Mij tjoahkkip majt luonndo vaddá ja adnep dav åhpadusán.

Gïelebiesie/språksamling, har fokus på samisk språk og samisk kulturkunnskap. De aktivitetene vi gjør, følger det samiske- året med reindrift og årstidene i fokus. Vi tar vare på hva naturen gir og bruker det i undervisningen.

19
20

Ietjá geldulasj ja miellagiddis dåjma máhtti liehket: Guddnedit Sámij Álmmukbiejvev, Rijkalasj giellavahkko, oassálasstet kultuvrravuolon, ságastit sámij åssko birra ja vil nåv.

Andre spennende og interessante aktiviteter kan være: Feiring av samisk nasjonaldag, Nasjonell språkuke, bevisstgjøring om samisk åndlighet og religion.

21
22

Giellabiesen lip sådnåbiejvveiehkedis gitta duorastáhkaj. Oahppe årru  internáhtan. Miján la bargge birra jánndura, gudi gæhttji gájkajn la buorre. Maŋŋel skåvlå la miján suohtas iehketdåjma degu lávggom, filmma, mássjkudallam, subtsasbåddå ja vil nåv.

Under gïelebiesie/Språksamling, som foregår fra søndagskveld til torsdag, bor elevene på internatet. Vi har ansatte døgnet rundt som ser til at alle har det bra. Etter skoletid har vi artige kveldsaktiviteter som basseng, film, sport, fortellerstund m.m.

23
24

Æjgáda oadtju diehttelis årrot sijá mánáj siegen Aarborttáj ja internáhtan.

Foresatte får gjerne være med sine barn til Hattfjelldal, for å være sammen med de på internatet.

25
26

Mij gåhttjop æjgádijt skåvllåj jahkásasj ”Rabás biejvve” ÅSVaj diedo skåvlå dåjmaj birra.

Vi inviterer foreldre og skoler inn til en årlig åpen dag på ÅSV for å informere om skolens virksomhet.

27
28

​ÅSV fállá aj workshopav åvddåskåvlåjda, vuodoskåvlåjda, joarkkaskåvlåjda, álmmukallaskåvlåjda ja allaskåvlåjda. Ij gus gullu geldulasj skåvllå?
 

ÅSV tilbyr også workshops for barnehager, grunnskoler, vgs, folkehøgskoler og Høgskoler. Høres det ut som en spennende skole?

29
Oarjjelsáme Åhpadus guovdásj vuostasj klássas - joarkkaskåvllåj

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Fotod/ Bil/ Photo:
S1+10:  Tone Vollan Tyldum - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S4: Samicultures.com med tillatelse
S6: Nils Gustav Kappfjell - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S8: Grete Austad - Elever ved Sameskolen, 1957/58
S12+16+18+20+22+24+26+28: Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S14: Noriko Hasegawa

www.samisk365.no 
gaavnoes.no 
Registrer deg for å lære samisk og delta på gïelebiesie her: 
post@samisk365.no 
Forrige side Næste side
X