LSM
SV
Skift
språk
Oarjjelsáme Åhpadus guovdásj vuostasj klássas - joarkkaskåvllåj
LSM
SV
2
Sydsamisk Kunskapspark klass 1 -gymnasiet

Gun Aira/ Charlotta Gaebpien-Njaita/ Marthe Mikkelsen - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/ Sørsamisk Kunnskapspark

Oversatt til svensk av Gun Aira/ Charlotta Gaebpien-Njaita
3
4

Oarjjesáme Åhpadus guovdásj la Aarborten (árra gidá), Nordlánda fylkan várijn Hattena lahkusin.
 

Sydsamisk Kunskapspark ligger i Aarborte (som betyder tidig vår)/ Hattfjelldal, i Nordlands län med fjället Hatten in till.

5
6

Valla manen jur Aarborten? Aarborten la internáhtta mij lij tuska allahærrá dåhpe nuppát væráltdoaron. Internáhtta l skåvlå guoran. Skåvllå  tsieggiduváj 1970-lågon.
 

Men varför just Aarborte? Aarborte har ett internat som var en tysk officersbyggnad under andra världskriget. Bredvid interrnatet är skolan, som byggdes på 1970-talet.

7
8

Skåvllå sámemánájda Gassko-Vuonan jagen 1951 álgij. Oahppelåhko lij 40-50 oahppe, ja  ålles oarjjelsámeguovlos båhtin.

«Skola för samebarn i Mitt-Norge» startade 1951. Elevantalet var 40-50 elever, och eleverna kom från hela det sydsamiska bosättningsområdet.

9
10

Jage 2022 lij skåvlån 70 jahkásaj ávvodibme! Skåvllå l udnátjij tjadádam stuor ietjájduhttemav, goappátjagá oahppelågo, dåjma ja åhpadusvuoge hárráj.

År 2022 hade skolan 70 års jubileum!! Skolan har fram till i dag gått igenom stora förändringar, både med tanke på elevantal, drift- och undervisningsform.

11
12

Skåvllå l åvddånahttám moatte láhkáj, skåvllåsjalljon la gábmá ja njalla tsieggiduvvam. Digitálalattjat  åvddånip viermmedagán buojkulvis Digilær ja LearnLab.

Skolan utvecklar sig på olika sätt. På skolgården finns det en gábmá/torvkåta och en buvrie /förrådsbod. Digitalt utvecklas vi med olika plattformar ex, Digilær och Lea Lab.

13
14

Uddni åhpadip guhkásåhpadimev gålmån gielan oarjjel-, julev- ja nuorttasámegiellaj. Sierra vásstádus julev- ja oarjjelsámegiellaj. Miján li oahppe ålles Vuonas ja Svierigis aj.
 
 

I dag ger vi distansundervisning i tre språk syd-, lule-, och nordsamiska. Med särskild ansvar för lule- och sydsamiskan. Vi har elever från hela Norge och från Sverige också.

15
16

Mijá lunna l Giellabiesse. Mij åhpadip danen oahppe galggi ållit máhttudakulmijt ja danen galggi åvdedit gielav moatten oahppamvuogij tjadá. Mij oahppijt mánájdáse, gasskadáse ja alladáse milta juohkep.

Hos oss har vi Giellabiesse/ språksamling. Vi ger det för att eleverna ska nå kunskapsmålen och för att de ska utveckla språket genom flera upplärningsformer. Vi delar eleverna efter låg-, mellan- och högstadiet.

17
18

Giellabiesse árbbediehtuj tjalmos. Dåjmajt majt dahkap tjuovvu sámij jagev boatsojbargujn ja jábijt mij la guovddelin. Mij tjoahkkip majt luonndo vaddá ja adnep dav åhpadusán.

Giellabiesse har fokus på Árbbediehto/ samisk språk och kultur. Aktiviteter vi gör, följer den samiska året med renskötseln och årstiderna i fokus. Vi tar vara på vad naturen ger och använder det i undervisningen.

19
20

Ietjá geldulasj ja miellagiddis dåjma máhtti liehket: Guddnedit Sámij Álmmukbiejvev, Rijkalasj giellavahkko, oassálasstet kultuvrravuolon, ságastit sámij åssko birra ja vil nåv.

Andra spännande och intressanta aktiviter kan vara: Fira samiska nationaldagen, Nationell språkvecka delta på kulturfestivaler, samtala om samisk andlighet och religion med mer.

21
22

Giellabiesen lip sådnåbiejvveiehkedis gitta duorastáhkaj. Oahppe årru  internáhtan. Miján la bargge birra jánndura, gudi gæhttji gájkajn la buorre. Maŋŋel skåvlå la miján suohtas iehketdåjma degu lávggom, filmma, mássjkudallam, subtsasbåddå ja vil nåv.

Under giellabiesse som är från söndagskväll till torsdag, bor eleverna på internatet. Vi har personal dygnet runt, som ser till att vi har det bra. Efter skoltid har vi roliga kvällsaktiviteter som bad, film, sport, berättarstund m.m.

23
24

Æjgáda oadtju diehttelis årrot sijá mánáj siegen Aarborttáj ja internáhtan.

Vårdnadshavare får gärna vara med  sina barn på internatet i Hattfjelldal.

25
26

Mij gåhttjop æjgádijt skåvllåj jahkásasj ”Rabás biejvve” ÅSVaj diedo skåvlå dåjmaj birra.

Vi bjuder in föräldrar och skolor till en årlig "Öppen dag” till ÅSV för information om skolans verksamhet.

27
28

​ÅSV fállá aj workshopav åvddåskåvlåjda, vuodoskåvlåjda, joarkkaskåvlåjda, álmmukallaskåvlåjda ja allaskåvlåjda. Ij gus gullu geldulasj skåvllå?
 

ÅSV erbjuder också workshop till förskolor, grundskolor, gymnasiet, folkhögskolor och Högskolor. Hörs det som en spännande skola?

29
Oarjjelsáme Åhpadus guovdásj vuostasj klássas - joarkkaskåvllåj

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Fotod/ Bil/ Photo:
S1+10:  Tone Vollan Tyldum - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S4: Samicultures.com med tillatelse
S6: Nils Gustav Kappfjell - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S8: Grete Austad - Elever ved Sameskolen, 1957/58
S12+16+18+20+22+24+26+28: Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S14: Noriko Hasegawa

www.samisk365.no 
gaavnoes.no 
Registrer deg for å lære samisk og delta på gïelebiesie her: 
post@samisk365.no 
Forrige side Næste side
X