NB
SSM
Skift
språk
Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe skuvlesne
NB
SSM
2
Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe skuvlesne 1.kl - videregående

Gun Aira/ Charlotta Gaebpien-Njaita/ Marthe Mikkelsen - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/ Sørsamisk Kunnskapspark

Oversatt til bokmål av Tone Vollan Tyldum/ Charlotta Gaebpien-Njaita
3
4

Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe  Aarbortesne, Nordlaante fylhkesne. Aarpije lea vaerie mij lea Aarborten lïhke.

Sørsamisk kunnskapspark ligger i Hattfjelldal i Nordland fylke. Fjellet Hatten liggende tett inntil fjellbygda.

5
6

Mannasinie Aarborte? Aarbortesne lea internaate mij lij tyske offisersmesse mubpien veartenendåarosne orreme. Internaaten baalte lea skuvlegåetie, dïhte jaepie 1970 taallesne tseegkesovvi.

Men hvorfor akkurat Hattfjelldal? Hattfjelldal har et internat som var en tysk i offisersmesse under andre verdenskrig. Ved siden av internatet har vi skolehuset som ble satt opp på 70`tallet.

7
8

Gaske Nöörjen saemienskuvle jaepie 1951 rïhpesovvi. Learohkelåhkoe lij medtie 40-50 learohkh, jïh learohkh diekie böötin abpe åarjelsaemien dajveste.

«Skole for samebarn i Midt-Norge» startet opp i 1951. Elevtallet var 40-50 elever, og elevene kom fra hele det sørsamiske.

9
10

Jaepie 2022 skuvle 70 jaepien heevehti. Skuvle lea gellie jaepie jorkesisnie orreme, learohkelåhkoe, sïelte hammoeh, jïh ööhpehtimmie hammoeh lea jeatjahtehteme.

År 2022 hadde skolen 70`års-jubileum!! Skolen har frem til i dag gått gjennom store forandringer, både med tanke på elevtall og drifts, og undervisningsform.

11
12

Skuvle ovmessie vuekiegujmie evtiesåvva. Orre skuvlesjaljoe tseegkesovveminie gusnie derviegåetie jïh buvrie. Digitaale vuekiejgujmie aaj evtedeminie, vuesiehtimmiegaavhtan Digilær jïh Learnlab.

Skolen utvikler seg på forskjellige måter, blant annet bygges det opp et samisk skoletun med en gábmá/gamme og en buvrie/bur. Digitalt utvikles vi på ulike plattformer for eksempel, Digilær og LearnLab.

13
14

Daen biejjien maajeööpehtimmiem golme gïeline faalijibie. Åarjel, julev jïh noerhtesaemien. Mijjen sjïere dïedte lea juvlev jïh åarjelsaemiengïele. Mijjen leah learohkh gïeh abpe Nöörjeste båetieh, jïh aaj learohkh Sveerjeste.

I dag tilbyr vi fjernundervisning i tre språk, sør-, lule- og nordsamisk. Med særlig ansvar for lule-, og sørsamisk. Vi har elever fra hele Norge, og vi har også elever fra Sverige.

15
16

Mijjen luvnie lea gïeletjåanghkoe goh lissine maajehööhpehtimmesne. Dam faalehtibie guktie learohkh gelkieh maahtoeulmieh jaksedh gïelem evtiedidh gellie ööhpehtimmie vuekine. Mijjieh learoehkidie daltesisnie juekiejibie maanah, gaske- jïh noeredaltese.

Hos oss har vi Gïelebiesie/språksamling i tillegg til fjernundervisning. Vi tilbyr dette for at elevene skal nå kunnskapsmålene og for at de skal utvikle språket gjennom flere opplæringsformer. Vi deler opp elevene etter trinnene små, mellom- og stortrinnet.

17
18

Gïeletjåanghkosne learohkh åadtjoeh saemiengïelem jïh saemien aerpiemaahtoem lïeredh. Dah darjomh mah skuvlesne leah dah saemien gaektsie jaepieboelhkh jïh båatsoem dåeriedieh. Mijjieh eatnemem vaarjelibie maam eatneme vadta jïh dam ööhpehtimmesne nuhtjijibie.

Gïelebiesie/språksamling, har fokus på samisk språk og samisk kulturkunnskap. De aktivitetene vi gjør, følger det samiske- året med reindrift og årstidene i fokus. Vi tar vare på hva naturen gir og bruker det i undervisningen.

19
20

Daebpene aaj saemien åålmehbiejjien jïh gïelevåhkoen heevehtibie. Åadtjoejidie aaj lïeredh saemien voejkene jïh jaahkoen bïjre.

Andre spennende og interessante aktiviteter kan være: Feiring av samisk nasjonaldag, Nasjonell språkuke, bevisstgjøring om samisk åndlighet og religion.

21
22

Gïeletjåanghkoe aejlegen aalka jïh duarstan orreje. Learohkh internaatesne årroeminie. Desnie barkijh dovne jïjjh jïh bïejh gïeh learoehkidie geehteminie. Skuvlebiejjien mænngan lustestallijibie. Maehtiejibie voejedh, filmen vuartasjidh, vïtnedidh jïh vaajesem lohkedh j.j.

Under gïelebiesie/Språksamling, som foregår fra søndagskveld til torsdag, bor elevene på internatet. Vi har ansatte døgnet rundt som ser til at alle har det bra. Etter skoletid har vi artige kveldsaktiviteter som basseng, film, sport, fortellerstund m.m.

23
24

Åelieaalmetjh aaj åadtjoeh Aarbortese maanine ektine dåeriedidh jïh internaatesne dej ektine årrodh.

Foresatte får gjerne være med sine barn til Hattfjelldal, for å være sammen med de på internatet.

25
26

Fïerhten jaepien akten biejjien eejtegidie jïh skuvlide  Åarjelsaemien vierhtiesåafose bööri, gusnie mijjieh skuvlen bïjre gaskesadtebe.

Vi inviterer foreldre og skoler inn til en årlig åpen dag på ÅSV for å informere om skolens virksomhet.

27
28

ÅSV aaj workshops maanagïertide, skuvlide, jåarhkeskuvlide, åålmehskuvlide jïh jolleskuvlide faala. Mejtie skuvle lustes govloes?

ÅSV tilbyr også workshops for barnehager, grunnskoler, vgs, folkehøgskoler og Høgskoler. Høres det ut som en spennende skole?

29
Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe skuvlesne

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Fotod/ Bil/ Photo:
S1+10:  Tone Vollan Tyldum - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S4: Samicultures.com med tillatelse
S6: Nils Gustav Kappfjell - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S8: Grete Austad - Elever ved Sameskolen, 1957/58
S12+16+18+20+22+24+26+28: Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S14: Noriko Hasegawa

www.samisk365.no 
gaavnoes.no 
Registrer deg for å lære samisk og delta på gïelebiesie her: 
post@samisk365.no 
Forrige side Næste side
X