NB
NSM
Skift
språk
Åarjelsamien Vierhtiesåafoe
NB
NSM
2
Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe skuvlesne 1.kl - videregående

Gun Aira/ Charlotta Gaebpien-Njaita/ Marthe Mikkelsen - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe/ Sørsamisk Kunnskapspark

Oversatt til bokmål av Tone Vollan Tyldum/ Charlotta Gaebpien-Njaita
3
4

Åarjelsamien Vierhtiesåafoe lea Aarportes, Nordlándda fylkkas. Aarpije lea várri mii lea Aarporte lahka.

Sørsamisk kunnskapspark ligger i Hattfjelldal i Nordland fylke. Fjellet Hatten liggende tett inntil fjellbygda.

5
6

Manin Aarborte? Aarportes lea internáhtta mii lei duiskka soahtehearráid orrunbáiki nuppi máilmmisoađis. Internáhta bálddas lea skuvla mii huksejuvvui 1970: logus.

Men hvorfor akkurat Hattfjelldal? Hattfjelldal har et internat som var en tysk i offisersmesse under andre verdenskrig. Ved siden av internatet har vi skolehuset som ble satt opp på 70`tallet.

7
8

Gaska Norgga Sámeskuvlla álggahedje jagi 1951. Dalle ledje 40-50 oahppi. Skuvlii čoahkkánedje oahppit miehtá lullisámi guovllu.

«Skole for samebarn i Midt-Norge» startet opp i 1951. Elevtallet var 40-50 elever, og elevene kom fra hele det sørsamiske.

9
10

Jagi 2022 lei 70 jagi-ávvudeapmi. Skuvla lea ollu rievdan álggaheami rájes, sihke ohppiidlogu ektui ja maiddái doaimmahan- ja oahpahusvuogi ektui.

År 2022 hadde skolen 70`års-jubileum!! Skolen har frem til i dag gått gjennom store forandringer, både med tanke på elevtall og drifts, og undervisningsform.

11
12

Skuvla ovdána máŋgga ládje, skuvlašillju ođastuvvo ja dohko ceggejuvvo darfegoahti ja njalla. Mii maiddái ovdánit digitálalaččat ovdamearkka dihte digilærain ja learnlabain.

Skolen utvikler seg på forskjellige måter, blant annet bygges det opp et samisk skoletun med en gábmá/gamme og en buvrie/bur. Digitalt utvikles vi på ulike plattformer for eksempel, Digilær og LearnLab.

13
14

Mii fállat gáiddusoahpahusa golmma sámegielas-lulli, julev ja davvisámegielas. Mis lea earenomážit ovddasvástádus julev ja lullisámegielas. Mis leat oahppit miehtá norgga, ja maiddái muhtin oahppit ruoŧabealde.

I dag tilbyr vi fjernundervisning i tre språk, sør-, lule- og nordsamisk. Med særlig ansvar for lule-, og sørsamisk. Vi har elever fra hele Norge, og vi har også elever fra Sverige.

15
16

Mis lea gáiddusoahpahus ja maiddái gielladeaivvadeamit. Dat fállojuvvo vai oahppit olahit gealbomihttomeriid ja ovdánit gielain iešguđetlágan oahpahanvugiiguin. Mis leat golbma dási ohppiide, mánáid-, gaska- ja nuoraiddássi.

Hos oss har vi Gïelebiesie/språksamling i tillegg til fjernundervisning. Vi tilbyr dette for at elevene skal nå kunnskapsmålene og for at de skal utvikle språket gjennom flere opplæringsformer. Vi deler opp elevene etter trinnene små, mellom- og stortrinnet.

17
18

Gielladeaivvademiin deattuhit sámegiela ja sámi árbevirolašmáhtu. Barggut leat heivehuvvon boazodoalu ja sámi gávcci jahkeáigodaga mielde. Mii ávkkastallat luonddu riggodaga ja atnit dan oassin oahpahusas.

Gïelebiesie/språksamling, har fokus på samisk språk og samisk kulturkunnskap. De aktivitetene vi gjør, følger det samiske- året med reindrift og årstidene i fokus. Vi tar vare på hva naturen gir og bruker det i undervisningen.

19
20

Eará gelddolaš doaimmat sáhttet leat earret eará: sámi álbmotbeaivvi-ávvudeapmi, sámi giellavahkku ja čalmmustahttit sámi dološ osku.

Andre spennende og interessante aktiviteter kan være: Feiring av samisk nasjonaldag, Nasjonell språkuke, bevisstgjøring om samisk åndlighet og religion.

21
22

Gielladeaivvadeamis, mii bistá sotnabeaivvis duorastahkii, oahppit orrot internáhtas. Internáhtas leat čađat bargit mat bearráigehččet ohppiid. Maŋŋil skuvlla leat asttoáigge-doaimmat nugo vuojadeapmi, sáhttá filmmaid geahččat, valáštallan, muitalusbottut jna.

Under gïelebiesie/Språksamling, som foregår fra søndagskveld til torsdag, bor elevene på internatet. Vi har ansatte døgnet rundt som ser til at alle har det bra. Etter skoletid har vi artige kveldsaktiviteter som basseng, film, sport, fortellerstund m.m.

23
24

Váhnemat leat buresboahtin Aarbortii čuovvut iežaset mánáid internáhtás.

Foresatte får gjerne være med sine barn til Hattfjelldal, for å være sammen med de på internatet.

25
26

Åarjelsaemien Vierhtiesåafoi mii bovdet jahkásaččat váhnemiid ja skuvllaid rabasbeaivái ja diehtojuohkimii.

Vi inviterer foreldre og skoler inn til en årlig åpen dag på ÅSV for å informere om skolens virksomhet.

27
28

ÅSV fállá bargobájiid mánáidgárddiide, vuođđoskuvllaide, álbmotallaskuvllaide ja Allaskuvllaide. Orro go gelddolaš skuvla?

 

ÅSV tilbyr også workshops for barnehager, grunnskoler, vgs, folkehøgskoler og Høgskoler. Høres det ut som en spennende skole?

29
Åarjelsamien Vierhtiesåafoe

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Fotod/ Bil/ Photo:
S1+10:  Tone Vollan Tyldum - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S4: Samicultures.com med tillatelse
S6: Nils Gustav Kappfjell - Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S8: Grete Austad - Elever ved Sameskolen, 1957/58
S12+16+18+20+22+24+26+28: Åarjelsaemien Vierhtiesåafoe
S14: Noriko Hasegawa

www.samisk365.no 
gaavnoes.no 
Registrer deg for å lære samisk og delta på gïelebiesie her: 
post@samisk365.no 
Forrige side Næste side
X