Play audiofilessm
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh

Mia Erika Sparrok -Snåasen skuvle

3
4

Saemieh gaektsie jaepieboelkh utnieh mah bihkedieh guktie båatsoejaepie.

Play audiofile 5
6

Gïjre
Gïjrege aaltoeh guedtieh jïh båatsoejaepie aalka. Mijjieh tjoerebe bovtside geehtedh olles ovjuvrh smaave mieside vaeltieh.

Play audiofile 7
8

Gïjre-giesie
Ruffien asken dellie suehpiedimmie mahte riejries. Daelie vihkele ij bovtside sturrh guktie åadtjoeh raeffesne gåatodh.

Play audiofile 9
10

Giesie
Ruffien jïh snjaltjen asken dellie bovtside tjöönghkebe jïh geadtan tsaekebe. Mijjieh mieside mïerhkesjibie.

Play audiofile 11
12

Mijjieh nejpine mïerhkesjibie. Gaajhkh båatsoe-saemieh jïjtsh mïerhkem utnieh. Mïerhkh vihkeles utnedh guktie maahta vuejnedh gïen bovtse lea.

Play audiofile 13
14

Mijjieh svahpam jïh soehpenjem nuhtjebe gosse edtjebe miesiem jaksedh.

Play audiofile 15
16

Tjaktje-giesie
Mijjien luvnie dellie bovtsh ruevtieraajroe- linjan jïh E6-geajnoen bijjelen restiedieh. Mijjieh tjoerebe geehtedh olles tåågh jïh bïjlh bovtside njeervh.

Play audiofile 17
18

Tjaktje
Tjaktjege vaegkiej mietie vaaksjobe jïh geehtebe olles bovtsh kraana-sïjtese vuelkieh. Mijjieh geadtan tsaekebe jïh sarvah leekebe.

Play audiofile 19
20

Tjaktje-daelvie
Geadtan tsaekebe jïh raerhkebe guktie vuejnebe gien bovhtsh jïh magkerh edtjebe leekedidh.

Play audiofile 21
22

Daelvie
Daelvege bovtsigujmie daelvielaantese juhtebe. Mov fuelhkie pråvhka dåvvese juhtedh. Tjoerebe bovtside vaaksjodh.

Play audiofile 23
24

Gïjre-daelvie
Bovtsh suehpedslaantese rahtjeminie. Mijjieh bovtside gïjrelaantese juhtebe jïh aaltoeh miesieh guedtieh.

Play audiofile 25
26

Måjhtah gåessie aaltoeh suehpedieh?

Play audiofile 27
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1-26: Ina Theres Sparrok
Forrige side Næste side
X