Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh
2
Hreindýraárið- 8 árstíðir

Mia Erika Sparrok -Snåasen skuvle

þýtt á íslensku frá Aron Daði Björnsson, Björn Ísfeld Jónasson, Haukur Bjarmi Egilsson og Steinar Ingi Árnason
Lesið af: Mia Erika Sparrok
3
4

Saemieh gaektsie jaepieboelkh utnieh mah bihkedieh guktie båatsoejaepie.


Play audiofile

Samar eru með átta árstíðir sem útskýra hvernig hreindýrarárið er.

5
6

Gïjre
Gïjrege aaltoeh guedtieh jïh båatsoejaepie aalka. Mijjieh tjoerebe bovtside geehtedh olles ovjuvrh smaave mieside vaeltieh.


Play audiofile

Vor
Á vorin bera kýrnar og hreindýraárið byrjar. Við verðum að sjá um hreindýrin svo að rándýrin veiði ekki litlu kálfana.

7
8

Gïjre-giesie
Ruffien asken dellie suehpiedimmie mahte riejries. Daelie vihkele ij bovtside sturrh guktie åadtjoeh raeffesne gåatodh.


Play audiofile

Vor-sumar
Í júní er kasttímabilinu næstum lokið. Þá er mikilvægt að raska ekki ró hreindýranna svo þau geta verið á beit í friði.

9
10

Giesie
Ruffien jïh snjaltjen asken dellie bovtside tjöönghkebe jïh geadtan tsaekebe. Mijjieh mieside mïerhkesjibie.


Play audiofile

Sumar
Í júní og júlí söfnum við hreindýrunum og setjum þau í gerði. Þar merkjum við kálfana.

11
12

Mijjieh nejpine mïerhkesjibie. Gaajhkh båatsoe-saemieh jïjtsh mïerhkem utnieh. Mïerhkh vihkeles utnedh guktie maahta vuejnedh gïen bovtse lea.


Play audiofile

Við merkjum þau með hníf. Allir Samar, sem eiga hreindýr, hafa eigið merki. Merkin eru mikilvæg því þá sést hvaða hreindýr tilheyrir hverjum.

13
14

Mijjieh svahpam jïh soehpenjem nuhtjebe gosse edtjebe miesiem jaksedh.


Play audiofile

Við notum stöng með lykkju til að ná kálfunum.

15
16

Tjaktje-giesie
Mijjien luvnie dellie bovtsh ruevtieraajroe- linjan jïh E6-geajnoen bijjelen restiedieh. Mijjieh tjoerebe geehtedh olles tåågh jïh bïjlh bovtside njeervh.


Play audiofile

Síðsumar
Hreindýrin þurfa að fara yfir lestarteina og Þjóðveg 6. Við verðum að passa að lestir og bílar keyri ekki á hreindýrin.

17
18

Tjaktje
Tjaktjege vaegkiej mietie vaaksjobe jïh geehtebe olles bovtsh kraana-sïjtese vuelkieh. Mijjieh geadtan tsaekebe jïh sarvah leekebe.


Play audiofile

Haust 
Á haustin verðum við að gæta þess að hreindýrin fari ekki í nágrannaumdæmin. Við tökum hreindýrin í gerðin og slátrum nautunum.

19
20

Tjaktje-daelvie
Geadtan tsaekebe jïh raerhkebe guktie vuejnebe gien bovhtsh jïh magkerh edtjebe leekedidh.


Play audiofile

Haust-vetur
Við förum inn í gerðin og skiljum hreindýrin að. Við flokkum, hvaða hreindýr tilheyrir hverjum og hverjum á að slátra.

21
22

Daelvie
Daelvege bovtsigujmie daelvielaantese juhtebe. Mov fuelhkie pråvhka dåvvese juhtedh. Tjoerebe bovtside vaaksjodh.


Play audiofile

Vetur
Á veturna flytjum við hreindýrin til vetrarlandsins. Fjölskyldan mín er vön að flytja til strandarinnar til að passa upp á hreindýrin.

23
24

Gïjre-daelvie
Bovtsh suehpedslaantese rahtjeminie. Mijjieh bovtside gïjrelaantese juhtebe jïh aaltoeh miesieh guedtieh.


Play audiofile

Snemma á vorin
Hreindýrin toga í átt að svæðinu þar sem þau kasta. Við flytjum hreindýrin til vorlandsins þar sem kýrnar kasta.

25
26

Måjhtah gåessie aaltoeh suehpedieh?


Play audiofile
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1-26: Ina Theres Sparrok
Forrige side Næste side
X