Skipta um
tungumál
Play audiofilesv
Play audiofilessm
Renkött - samisk mat
2
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe

Jon Anta - Solveig - Jone - Jonna - Mia - Hilma jïh Nisse Åarjel-saemiej skuvle

3
4

I den här boken får du läsa om hur du kan laga middagsmat av renkött.


Play audiofile

Daennie gærjesne åadtjoeh lohkedh guktie maahtah gaskebiejjie-beapmoem bovtsen-bearkoste jurjiehtidh.


Play audiofile 5
6

Renkött är det bästa köttet du kan äta. Renen är fri och ute hela året. De är bara i gärdet när vi ska märka, skilja och slakta dem.


Play audiofile

Bovtsen-bearkoe bööremes bearkoe maam maahtah byöpmedidh. Bovtsh frijje jïh ålkone abpe jaepiem. Dah barre giedtesne gosse edtjebe dejtie mïerhkesjidh, raerhkedh jïh leekedidh.


Play audiofile 7
8

Ryggen måste du dela upp i lederna. Så lägger du köttet i en kastrull och fyller på vatten tills det täcker köttet.


Play audiofile

Rudtjem tjoerh lïhtsiestidh. Dellie bearkoem voessjeme-læhtan bïejh jïh tjaetsiem dievhtieh guktie bearkoen bijjelen.


Play audiofile 9
10

När det kokar, tar du bort skummet. Efter det har du i salt. Låt det koka i 2 timmar och så är köttet färdigt och du kan äta det.


Play audiofile

Gosse doelteminie, dellie saptem gåajvohth. Dan mænngan saelhtiem krovhtese bïejh. Baajh doeltedh 2 tæjmoeh, dellie riejries jïh maahtah byöpmedidh.


Play audiofile 11
12

Tungorna och benen kokar du på samma sätt som köttet från ryggraden, men du måste använda lite mer salt.


Play audiofile

Njoektjemh jïh måarah seammalaakan voessjh goh lïhtse-bearkoeh, men ånnetji vielie saelhtiem nuhtjh.


Play audiofile 13
14

Bogköttet kommer från renens framfot. Först måste du skära upp bogköttet.


Play audiofile

Tjåamehtse-bearkoe bovtsen åvte-juelkeste. Voestegh tjoerh tjåamehtse-bearkoem bijredh.


Play audiofile 15
16

Du steker köttet i en gryta. När du har stekt köttet hackar du löken och steker den. Till slut måste du ha lite salt i grytan.


Play audiofile

Krovhtesne bearkoem bæssah. Gosse bearkoem bisseme, dellie tjoerh löökem tjoehpedh jïh bissedh. Minngemes tjoerh ånnetji saelhtiem krovhtese bïejedh.


Play audiofile 17
18

Innerfiléerna skär du i bitar och steker i stekpanna. så saltar du lite.


Play audiofile

Sis-soen’åedtjide tjoehph jïh bisseme-paannesne bæssah. Dellie ånnetji saelhtiem bïejh.


Play audiofile 19
20

Skär upp grönsakerna och stek dem i ugnen med olja, salt och timjan.


Play audiofile

Tjoehph kruanesaatide jïh bissieh dejtie vuebnesne åljine, saelhtine jïh timianine.


Play audiofile 21
22
Renkött - samisk mat

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Robin - flickr.com + Peter C - pixabay.com S4+8+10+12+14: Åarjel-saemiej skuvle S6: Наталья Коллегова - pixabay.com
Forrige side Næste side
X