Skipta um
tungumál
Play audiofilenb
Play audiofilessm
Reinkjøtt - samisk mat
2
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe

Jon Anta - Solveig - Jone - Jonna - Mia - Hilma jïh Nisse Åarjel-saemiej skuvle

3
4

I denne boka får du lese hvordan du kan lage middagsmat av reinkjøtt.


Play audiofile

Daennie gærjesne åadtjoeh lohkedh guktie maahtah gaskebiejjie-beapmoem bovtsen-bearkoste jurjiehtidh.


Play audiofile 5
6

Reinkjøtt er det beste kjøttet du kan spise. Reinen er fri og ute hele året. De er bare i gjerdet når vi skal merke, skille og slakte dem.


Play audiofile

Bovtsen-bearkoe bööremes bearkoe maam maahtah byöpmedidh. Bovtsh frijje jïh ålkone abpe jaepiem. Dah barre giedtesne gosse edtjebe dejtie mïerhkesjidh, raerhkedh jïh leekedidh.


Play audiofile 7
8

Ryggen må du dele opp i leddene. Så legger du kjøttet i en kasserolle og fyller på vann til det dekker kjøttet.


Play audiofile

Rudtjem tjoerh lïhtsiestidh. Dellie bearkoem voessjeme-læhtan bïejh jïh tjaetsiem dievhtieh guktie bearkoen bijjelen.


Play audiofile 9
10

Når det koker, tar du vekk skummet. Etter det har du i salt. La det koke i 2 timer og så er kjøttet ferdig og du kan spise det.


Play audiofile

Gosse doelteminie, dellie saptem gåajvohth. Dan mænngan saelhtiem krovhtese bïejh. Baajh doeltedh 2 tæjmoeh, dellie riejries jïh maahtah byöpmedidh.


Play audiofile 11
12

Tungene og beinene koker du på samme måte som kjøttet fra ryggraden, men du må bruke litt mer salt.


Play audiofile

Njoektjemh jïh måarah seammalaakan voessjh goh lïhtse-bearkoeh, men ånnetji vielie saelhtiem nuhtjh.


Play audiofile 13
14

Bogkjøtt kommer fra reinens framfot. Først må du skjære opp bogkjøttet.


Play audiofile

Tjåamehtse-bearkoe bovtsen åvte-juelkeste. Voestegh tjoerh tjåamehtse-bearkoem bijredh.


Play audiofile 15
16

Du steker kjøttet i en gryte. Når du har stekt alt kjøttet, hakker du løken og steker den. Tilslutt må du ha i litt salt i gryta.


Play audiofile

Krovhtesne bearkoem bæssah. Gosse bearkoem bisseme, dellie tjoerh löökem tjoehpedh jïh bissedh. Minngemes tjoerh ånnetji saelhtiem krovhtese bïejedh.


Play audiofile 17
18

Indrefiletene skjærer du i biter og steker i stekepanna. Så salter du litt.


Play audiofile

Sis-soen’åedtjide tjoehph jïh bisseme-paannesne bæssah. Dellie ånnetji saelhtiem bïejh.


Play audiofile 19
20

Kutt opp grønnsakene og stek dem i ovnen med olje, salt og timian.


Play audiofile

Tjoehph kruanesaatide jïh bissieh dejtie vuebnesne åljine, saelhtine jïh timianine.


Play audiofile 21
22
Reinkjøtt - samisk mat

You've finished the book Reinkjøtt - samisk mat

Jon Anta - Solveig - Jone - Jonna - Mia - Hilma jïh Nisse Åarjel-saemiej skuvle

Forrige side Næste side
X