Skipta um
tungumál
Play audiofileda
Play audiofilessm
Renkød - samisk mad
2
Bovtsen-bearkoe saemien beapmoe

Jon Anta - Solveig - Jone - Jonna - Mia - Hilma jïh Nisse Åarjel-saemiej skuvle

3
4

I denne bog kan du læse om, hvordan du kan lave aftensmad med renkød.


Play audiofile

Daennie gærjesne åadtjoeh lohkedh guktie maahtah gaskebiejjie-beapmoem bovtsen-bearkoste jurjiehtidh.


Play audiofile 5
6

Renkød er det bedste kød, du kan spise. Rener er fritgående og ude hele året. De er kun i indhegningen, når de skal mærkes, skilles fra og slagtes.


Play audiofile

Bovtsen-bearkoe bööremes bearkoe maam maahtah byöpmedidh. Bovtsh frijje jïh ålkone abpe jaepiem. Dah barre giedtesne gosse edtjebe dejtie mïerhkesjidh, raerhkedh jïh leekedidh.


Play audiofile 7
8

Ryggen må skæres op i leddene. Så lægger du kødet i en gryde og fylder vand i, til det dækker kødet.


Play audiofile

Rudtjem tjoerh lïhtsiestidh. Dellie bearkoem voessjeme-læhtan bïejh jïh tjaetsiem dievhtieh guktie bearkoen bijjelen.


Play audiofile 9
10

Når det koger, tager du skummet fra. Så putter du salt i. Lad det koge i 2 timer, og så er kødet færdigt, og du kan spise det.


Play audiofile

Gosse doelteminie, dellie saptem gåajvohth. Dan mænngan saelhtiem krovhtese bïejh. Baajh doeltedh 2 tæjmoeh, dellie riejries jïh maahtah byöpmedidh.


Play audiofile 11
12

Tungerne og benene koger du på samme måde som kødet fra rygraden, men du skal bruge lidt mere salt.


Play audiofile

Njoektjemh jïh måarah seammalaakan voessjh goh lïhtse-bearkoeh, men ånnetji vielie saelhtiem nuhtjh.


Play audiofile 13
14

Boven kommer fra renens forparti. Først skærer du boven i små stykker.


Play audiofile

Tjåamehtse-bearkoe bovtsen åvte-juelkeste. Voestegh tjoerh tjåamehtse-bearkoem bijredh.


Play audiofile 15
16

Du steger kødet i en gryde. Når du har stegt alt kødet, hakker du løg og steger det. Til sidst tilsætter du lidt salt i gryden.


Play audiofile

Krovhtesne bearkoem bæssah. Gosse bearkoem bisseme, dellie tjoerh löökem tjoehpedh jïh bissedh. Minngemes tjoerh ånnetji saelhtiem krovhtese bïejedh.


Play audiofile 17
18

Mørbraden skærer du i stykker og steger i en stegepande. Så tilsætter du det lidt salt.


Play audiofile

Sis-soen’åedtjide tjoehph jïh bisseme-paannesne bæssah. Dellie ånnetji saelhtiem bïejh.


Play audiofile 19
20

Skær grøntsagerne og steg dem i ovnen med olie, salt og timian.


Play audiofile

Tjoehph kruanesaatide jïh bissieh dejtie vuebnesne åljine, saelhtine jïh timianine.


Play audiofile 21
22
Renkød - samisk mad

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Robin - flickr.com + Peter C - pixabay.com S4+8+10+12+14: Åarjel-saemiej skuvle S6: Наталья Коллегова - pixabay.com
Forrige side Næste side
X