Skift
sprog
Play audiofilelt
Play audiofilede
Būti mokiniu su disleksija Danijoje
Schüler in Dänemark mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS)

Buster Adam Valeur Madsen, Elias Beyer Crosby & Signe Elmstrøm

Oversat til tysk af Miriam Inäbnit
3
4

Ši knygelė parašyta mokiniams, kuriems neseniai buvo nustatyta disleksija, jų klasės draugams, tėvams ir mokytojams. Knygelė parašyta bendradarbiaujant su dviem disleksija sergančiais mokiniais ir vienu mokytoju, turinčiu žinių apie disleksiją.


Play audiofile

Dieses Buch wurde für Schüler geschrieben, die gerade auf eine Lese- und Rechtschreibschwäche getestet wurden, Mitschüler, Eltern und Lehrern. Es wurde in Zusammenarbeit von zwei Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwäche und einer LRS-Fachkraft geschrieben.


Play audiofile 5
6

Disleksija gali būti apibrėžiama, kaip ,,nuolatinis rašomosios kalbos sutrikimas, kurį sąlygoja fonologinės sistemos nebuvimas. Kai turite disleksiją, tampa sunkiau mokytis skaityti ir rašyti, nes smegenims sunku susieti raides su garsais.


Play audiofile

Lese- und Rechtschreibschwäche wird auch Dyslexie genannt und kann als  “Werkzeugstörung” bezeichnet werden, “bei der trotz normalen Seh- und Hörvermögens die Fähigkeit eingeschränkt ist, Wörter oder Texte zu lesen und zu verstehen”. Wenn man eine  LRS hat, fällt es einem schwerer zu lesen oder zu buchstabieren, weil das Gehirn Probleme hat, Buchstaben und Laute zu verbinden.


Play audiofile 7
8

Disleksija neturi nieko bendro su intelektu. Disleksija dažnai yra paveldima ir gali būti neišgydoma. Tačiau daugelis disleksikų gali treniruotis, kad taptų gerais skaitytojais. Danijoje yra apie 7% disleksikų. Tai yra maždaug po 2 kiekvienoje klasėje.


Play audiofile

LRS hat nichts mit Intelligenz zu tun. LRS ist häufig erblich und kann nicht geheilt werden. Aber viele Menschen mit LRS können daran arbeiten, gute Leser zu werden. Es gibt ca. 7% Menschen mit einer LRS in Dänemark. Das sind ca. zwei Personen pro Klasse.


Play audiofile 9
10

Kiekvienas asmuo turi teisę į vieną disleksijos testą per mokyklos metus, jei yra įtariama disleksija. Danijoje testas gali būti atliekamas tik nuo 3 klasės. Naudojamas nacionalinis disleksijos testas, kuris laikomas pas mokyklos skaitymo instruktorių.


Play audiofile

Alle haben das Recht darauf, mit einem LRS-Test getestet zu werden, falls es während der Schulzeit einen Verdacht auf LRS gibt. In Dänemark kann man auf LRS ab Ende der 3. Klasse getestet werden. Man verwendet einen nationalen LRS-Test, den man mit einer LRS Fachkraft durchführt.


Play audiofile 11
12

Danijoje mokiniams su disleksija mokykla suteikia galimybę naudotis skaitymo ir rašymo technika (SRT), taip pat įvadinį kursą, kaip naudotis šia technika, gauti papildomo laiko per egzaminums. SRT technika - tai telefonas, planšetinis kompiuteris ar kompiuteris su įdiegtomis programomis, kurios skaito balsu, pasiūlo žodžių, kai rašoma.


Play audiofile

In Dänemark haben die Schüler mit einer LRS die Möglichkeit, eine “Lese- und Schreibtechnologie” von der Schule zu bekommen. Es gibt auch einen Intro Kurs und man kann einen Antrag für eine Verlängerung der Examenszeit stellen. LST kann z.B. ein Telefon sein, ein Tablet oder ein Computer mit Programmen, die Vorlesen können und Wortvorschläge machen.


Play audiofile 13
14

SRT gali padėti ir skaityti ir rašyti. Rašyti ir skaityti su SRT reikia šiek tiek ilgiau ir tai gali erzinti ir būti sunkiau naudotis. Dėl to tai reikalauja mokėjimo naudotis SRT. Tačiau malonu,kad ir mokytojai ir bendraamžiai ir tėvai žino, kas tai yra ir gali padėti.


Play audiofile

LST kann einem helfen, wenn man lesen und schreiben muss. Es dauert länger, zu lesen und schreiben, wenn man LST anwendet. Es kann recht umständlich und kompliziert in der Anwendung sein. LST zu benutzen erfordert Übung. Es ist schön, wenn Lehrer, Freunde und Eltern wissen, was LST ist und helfen können.


Play audiofile 15
16

Ne visada malonu, kai tau sako, jog turi disleksiją. Kai kurie dėl to labai nusimenai, o kiti jaučia palengvėjimą, nes sužino priežastį, dėl ko yra sunku išmokti rašyti ar skaityti. Supranti, kad nesi kvailas, o tiesiog turi įgimtą problemą.


Play audiofile

Es ist nicht einfach zu erfahren, dass man eine LRS hat. Manche werden traurig und fühlen sich allein. Andere sind erleichtert, wenn sie herausfinden, dass es einen Grund dafür gibt, dass sie Schwierigkeiten beim Lesen und Buchstabieren haben. Man findet heraus, dass man nicht dumm ist.


Play audiofile 17
18

Yra gerai, kad bendraamžiai ir mokytojai žino, jei kažkuris mokinys turi dislekciją. Kartais tokiam žmogui reikia daugiau laiko atlikti užduotį. Ne visada malonu paaiškinti vaduojančiam mokytojui, kai jis nežino, kad sergi disleksija. Tačiau kad ir kaip gėdingai gali jaustis, visada svarbu paaiškinti savo situaciją.


Play audiofile

Es ist hilfreich, wenn Freunde und Lehrer wissen, dass man eine LRS hat. Man braucht häufig mehr Zeit für eine Aufgabe. Es ist nicht immer einfach, einen Vertretungslehrer zu haben, der nicht weiss, dass man eine LRS hat. Man muss es dann immer selbst erzählen. Aber es ist wichtig, dies zu tun, auch wenn es peinlich ist.


Play audiofile 19
20

Daugelis mokyklų Danijoje turi ,,disleksijos patrulius”, kurie susitinka su mokiniais ir pasidalina žiniomis apie pvz. naujausias programėles, jų funkcijas garsiai skaitant arba įgarsinant tekstus. Patruliai taip pat skaito pranešimus kitiems mokiniams, mokytojams ir tėvams, kad jie įgytų daugiau žinių apie disleksiją.


Play audiofile

Manche Schulen in Dänemark haben eine “LRS-Patrouille”: Hier treffen sich Schüler mit einer LRS und informieren sich über die neuesten Apps und Werkzeuge, die Texte vorlesen können und die eigene Sprache zu einem Text umformen können. Die “Patrouille” hält auch Vorträge für andere Schüler, Lehrer und Eltern, damit viele Wissen über die LRS bekommen.


Play audiofile 21
22

Danijoje yra apie 20 dirbančių su dislekcija mokyklų, kur mokiniai, turintys tokių sutrikimų, gali gyventi 9 ir 10 klasėje. Čia mokytojai žino viską apie disleksiją ir atsižvelgia į ją mokydami bei ruošdami brandos egzaminams.


Play audiofile

In Dänemark gibt es ca. 20 Nachschulen für Schüler mit einer LRS. Hier kann man wohnen und die 9. oder 10. Klasse besuchen. Die Lehrer wissen hier alles über die LRS und nehmen im Unterricht und den Abschlussprüfungen Rücksicht darauf.


Play audiofile 23
24

Svarbiausias kitų turinčių disleksiją  patarimas yra: ,,Tikėkite savimi ir pripažinkite, kad turite dislekcinių sutrikimų. Jūs galite viską padaryti lygiai taip pat kaip ir visi kiti”.
(Buster ir Elias - disleksiją turintys mokiniai)


Play audiofile

Der wichtigste Rat von Schülern mit einer LRS ist: “Glaube an dich selbst und akzeptiere, dass du eine LRS hast. Du bist so gut - wie alle die anderen!”
(Buster und Elias - Schüler mit einer LRS).


Play audiofile 25
26

Yra daug žinomų žmonių, kurie turėjo ar turi dislekciją, pvz: Leonardo da Vinčis, H.C. Andersenas, Albertas Einšteinas, Bilas Geitsas, Tomas Blachmanas ir Wilas Smitas.


Play audiofile

Es gibt viele berühmte Menschen, die eine LRS haben oder hatten. Z.B. Leonardo da Vinchi, H.C. Andersen, Albert Einstein, Bill Gates, Thomas Blachman und  Will Smith.


Play audiofile 27
28

JT Darnaus pasaulio vystymo 4-asis tikslas yra jog visi turėtų vienodas galimybes gauti išsilavinimą, net jei jiems reikia pagalbos. Ką mes visi galime padaryti ir kaip padėti, kad mūsų klasės draugas su disleksija nesijaustų vienas ar sutrikęs dėl savo disleksiškumo.


Play audiofile

Das Nachhaltigkeitsziel Nr. 4 der UN handelt davon, dass alle den gleichen Zugang zu allen Ausbildungen haben sollen, auch wenn man dabei Hilfsmittel verwendet. Wie können wir am besten einem Klassenkameraden mit einer LRS helfen, damit er sich nicht so alleine oder unsicher fühlt?


Play audiofile 29
Būti mokiniu su disleksija Danijoje

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Pluslexia.com + S4: Peggy und Marco Lachmann-Anke - pixabay.com
S6: Willard5 - commons.wikimedia.org + S7: Høien & Lundberg, 2015
S8: Gerd Altmann - pixabay.com + S9: Kilde: nota.dk
S10: ©ordblindetest.nu
S12+16: Piqsels.com
S14: ©Vitec MV
S18+24: Signe Elmstrøm
S20: ©ordblindepatruljen.dk
S22: S. Nielsen
S26: Commons.wikimedia.org + S27: Kilde: etlivsomordblind.dk
S28:  ©globalgoals.org
Man kan læse mere om ordblindhed på www.ordblindeforeningen.dk 
www.elmstroem.dk
Forrige side Næste side
X