Skift
sprog
Play audiofilessm
Play audiofilenb
Åarjel-saemiej skuvle
Åarjel-saemiej skuvle – “sørsamenes skole”

5.- 7. kl Åarjel-saemiej skuvlesne

Oversat til bokmål af Klasse SIII, Åarjel-saemiej skuvle
3
4

Åarjel-saemiej skuvle lea saemien skuvle Snåasesne mij gaske Nöörjesne.


Play audiofile

Åarjel-saemiej skuvle er en samisk skole i Snåsa som ligger midt i Norge.


Play audiofile 5
6

Åarjel-saemiej skuvle akte onne skuvle. Tjaktjen 2019 17 learohkh skuvlesne. 1.- 4. klaassese leah seamma klaasse-tjïehtjelisnie, jïh 5.- 7. klaassese leah jeatjah klaasse-tjïehtjelisnie.


Play audiofile

Åarjel-saemiej skuvle er en liten skole. Høsten 2019 er det 17 elever på skolen. 1.- 4. kl. er i samme klasserom og 5.- 7. i et annet klasserom.


Play audiofile 7
8

Learohkh båetieh ovmessie sijjijste Nöörjesne, dovne Sveerjeste. Naan maanah dellie internaatesne årroeminie gosse skuvlesne.  Internaate lea goh maanaj hïejme. Desnie fïereguhte tjïehtjelem utnieh jïh beapmoem jïh såjhtoem åadtjoeh.


Play audiofile

Elevene kommer fra forskjellige steder i Norge, og noen fra Sverige også. Derfor bor noen barn på internat når de går på skolen. Internatet er som barnas heim. Der har de hvert sitt rom og der får de mat og omsorg.


Play audiofile 9
10

Jaepien 1961 nænnoestin edtjin saemien skuvlem Snåasesne öörnedh. Internaate riejries jaepien 1968. Voestes jaepieh klaassetjïehtjelh Vinje skuvlesne utnin.


Play audiofile

I 1961 ble det bestemt at de skulle ordne en samisk skole på Snåsa. Internatet ble ferdig i 1968. De første årene hadde de klasserom på Vinje skole.


Play audiofile 11
12

Goeven 2. biejjien 1977 Åarjel-saemiej skuvle riejries, jïh mijjieh jïjtse skuvlem åadtjoejimh. Dan mænngan dovne skuvlem jïh internaatem stueriedamme.


Play audiofile

2. desember 1977 var Åarjel-saemiej skuvle ferdig, og vi fikk vår egen skole. Etter det har både skolen og internatet blitt bygd ut.


Play audiofile 13
14

Ella Holm Bull lij voestes rektovre Åarjel- saemiej skuvlesne. Ealla abpe jielemem åarjelsaemien gieline barki jïh dïhte gellie skuvlegærjah jïh laavloeh tjeeli. Ealla aaj lïhtsege Saemiedigkesne jaepiej 1989-1993.


Play audiofile

Ella Holm Bull var den første rektoren på Åarjel-samiej skuvle. Ella jobbet med sørsamisk språk hele sitt liv og hun skrev mange skolebøker og sanger. Årene 1989-1993 var hun valgt inn på Sametinget.


Play audiofile 15
16

Lissine sïejhme faagh goh matematihke, vitnedimmie, daaroen jïh englaanten gïele utnebe åarjelsaemien voestesgïeline jallh mubpiegïeline. Naan learohkh aaj noerhtesaemien utnieh. Mijjen lohkehtæjjah dovne saemien jïh daaroen nuhtjieh. Duedtie lea saemien gïetevætnoe.


Play audiofile

I tillegg til vanlige fag som matematikk, gymnastikk, norsk og engelsk har vi sørsamisk som første eller andrespråk. Noen elever har også nordsamisk. Lærerne våre snakker både samisk og norsk. Duedtie er samisk håndverk.


Play audiofile 17
18

Åarjel-saemiej skuvle maaje-øøhpetimmiem saemien gielesne vadta learoehkidie mah jeatjah skuvline vaedtsieh. Dah learohkh mijjen skuvlese båetieh gosse gussievåhkoeh utnebe.


Play audiofile

Åariel-saemiej skuvle gir fjern-undervisning i samisk til elever som går på andre skoler. Disse elevene kommer til skolen vår når vi har besøksuker.


Play audiofile 19
20

Fierhten jaepien 4 guessievåhkoeh utnebe, 2 åvteli jåvlh jih 2 jåvli mænngan. Dellie mijjieh ovmessie aamhtesigujmie barkeminie vg. gïjrejuhteme, vætnoe, heamturh jïh plaerie.


Play audiofile

Hvert år har vi fire besøksuker, to før jul og to etter jul. Da jobber vi med forskjellige temaer som for eksempel vårflytting med rein, samisk sløyd, eventyr og avis.


Play audiofile 21
22

Mahte fïerhten biejjien mijjieh internaatesne byöpmedibie. Dellie åadtjoejibie guelieh, paannelaejpieh, pastam, bovtsen bearkoem jïh jïjnje vielie.


Play audiofile

Nesten hver dag spiser vi lunsj på internatet. Da får vi servert fisk, pannekaker, pasta, reinkjøtt og mye annet.


Play audiofile 23
24

Tjaktjege mijjieh ovmessie giedtide vuelkebe gosse edtjieh bovtsh leekedidh. Mijjieh learohkh meatan niestiem skuvlese vaeltebe.


Play audiofile

Om høsten drar vi på forskjellige reingjerder når det er reinslakting. Vi elever er med og hjelper til å ta matrein til skolen.


Play audiofile 25
26

Fïerhten jaepien provhkebe ellies beapmoebiejjiem utnedh. Dellie saemien beapmoem jallh beapmoem jeatjah laantijste jurjiehtibie. Dellie eejhtegh jïh åerpenh beapmose bööredibie.


Play audiofile

Hvert år pleier vi å ha en hel matdag. Da lager vi samisk mat eller internasjonal mat. Da ber vi foreldre og søsken på middag.


Play audiofile 27
28

Fïereguhte måbpan tjaktjen mijjieh Plassjese kultuvre-festivaalese “Raasten Rastah” vuelkebe. Desnie maehtebe veeljedh jïjnje ovmessie darjodh goh duedtie, vitnedimmie, gïeline stååkedidh, musigke jv.


Play audiofile

Annenhver høst drar vi til Røros på den samiske kulturfestivalen Raasten Rastah. Der kan vi velge mellom mange ulike workshop som handverk, sport, språkleker, musikk mm.


Play audiofile 29
30

Skuvlen tjeallarisnie saemien maanagïerte man nomme Suaja maanagïerte. Skuvle jïh maanagïerte ovmessie ektesne darjobe. Vuesiehtimmien gaavhtan ektesne olkese minnebe, saemiej åålmegebiejjiem heevehtimmibie jnv.


Play audiofile

I skolens underetasje er den samiske barnehagen som heter Suaja maanagïerte. Skolen og barnehagen gjør forskjellig sammen. Vi dra for eksempel på tur, feirer samenes nasjonaldag osv.


Play audiofile 31
32

Jaepien 2018 Åarjel-saemiej skuvle stoerre jubileumem heevehti gosse skuvle 50 jaepien båeries. Båeries learohkh, lohkehtæjjah jïh jeatjah guessieh böötin. Stoerre heevehtimmie konseertine, vuesiehtimmine, njaelkies beapmojne jïh jïjnje vielie.


Play audiofile

I 2018 hadde Åarjel-saemiej skuvle et stort jubileum da skolen ble 50 år. Da kom det både gamle elever, lærere og andre gjester. Det ble en stor feiring med konsert, utstilling, god mat og mye annet.


Play audiofile 33
34

Måjhtah magkerh gïelh lïerebe mijjen skuvlesne?


Play audiofile
Åarjel-saemiej skuvle

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Govvá/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1-34: Åarjel-saemiej skuvle
S12: Jens Søraa

www.aarjelsaemiejskuvle.com
Forrige side Næste side
X