BM IS NN SV DA SSM
Skift
språk
Play audiofilesv
Nöörje
BM IS NN SV DA SSM
2
Norge

Mari Gjengstø Mostad

Omsett til svensk av Klass 2 Frösakullsskolan
Lese opp på svensk av Isabella Jönsson
3
4

Nöörjen leah raasth Sveerjen, Såevmien jïh Russlaanten vööste, jïh Danmarhken vööste mearosne. Nöörje Skandinaviesne. Medtie 5 millijovnh almetjh daesnie årroeh. Åejviestaare Oslo, gusnie bijjelen 700 000 almetjh årroeh.

Norge gränsar till Sverige, Finland och Ryssland, och har sjögränser till Danmark. Norge tillhör Skandinavien. Det bor omkring 5 miljoner människor här. Huvudstaden är Oslo, där det bor 700 000 människor.


Play audiofile 5
6

Nöörjen saevege rööpses, veelkes jïh plaave. Nöörjen nasjonaalebiejjie suehpeden 17.b. juktie Nöörje jïjtse maadth-laakem åadtjoeji suehpeden 17.b.1814. Nöörje dellie Danmarhkeste loeveni mænngan medtie 400 jaepieh unijovnesne. Jaepien 1905 aaj Sveerjeste loeveni.

Den norska flaggan är röd, vit och blå. Norges nationaldag är 17 maj, eftersom Norge fick sin egen konstitution 17 maj 1814. Norge blev fritt från Danmark efter cirka 400 år i union. År 1905 blev landet också fritt från Sverige.


Play audiofile 7
8

Nöörje monarkije goh Sveerje jïh Danmarhke. Nöörjen gånka lea Harald V jïh trööhnegen nomme Sonja. Aerpieprinse-paarren nommh Håkon jïh Mette-Marit.

Norge är en monarki, precis som Sverige och Danmark. Norges kungapar är kung Harald V och drottning Sonja. Kronprinsparet heter Håkon och Mette-Marit.


Play audiofile 9
10

Ålja Nöörjen stööremes baalhka-gaaltije. Noerhte-mearosne gellie stoerre åljasijjieh mah åljam voelmestieh.

Norges största inkomstkälla är olja. Det finns många stora oljeplattformar i Nordsjön som pumpar upp olja.


Play audiofile 11
12

Nöörjen joekoen tjaebpies eatneme mij vietseles turistide mah båetieh dam dååjrehtidh. Joekoen vietseles Hurtigrutine vuelkedh Nöörjen mearoe-gaedtiem gutnedh.

Norge har mycket vacker natur, vilket gör landet populärt bland turister som kommer för att uppleva det. Det är väldigt populärt att ta Hurtigrutten (norskt kryssningsfartyg) för att se norska kusten.


Play audiofile 13
14

Noerhtelisnie Nöörjesne byögkeles tjaebpies goeksege.

Norge är särskilt känt för vackert norrsken i de nordligaste delarna av landet.


Play audiofile 15
16

Nöörjen opera jïh ballette Oslosne, jïh dïhte byögkeles gåetie Nöörjesne.

Den norska operan och baletten ligger i Oslo och är en av Norges mest kända byggnader.


Play audiofile 17
18

Byögkeles almetjh/dåehkieh Nöörjeste leah v.g. Edvard Munch (tjiehpiedæjja), Henrik Ibsen (tjaelije), Thor Heyerdahl (vueptiestæjja), AHA (musihkedåehkie), Kygo (artiste) jïh Jens Stoltenberg (NATO-åejvie).

Berömda personer / grupper från Norge är Edvard Munch (konstnär), Henrik Ibsen (författare), Thor Heyerdahl (upptäckare), AHA (popgrupp), Kygo (konstnär) och Jens Stoltenberg (NATO: s chef).


Play audiofile 19
20

Gellie tjoejkedieh Nöörjesne. Akte dejstie bööremes tjoejkehtæjjijste lea Marit Bjørgen, gie dovne OL- jïh VM-gullieh gellien aejkien vitneme.

Skidsport är stort i Norge. En av våra bästa utövare är Marit Bjørgen, som har vunnit både OS- och VM-guld många gånger.


Play audiofile 21
22

Datne vielie Nöörjen bïjre daajrah?

Nöörje

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Peter Arvell + Monika Neumann - pixabay.com + Pxhere S4: Peggy und Marco Lachmann-Anke - pixabay.com S6: Morten Johnsen - commons.wikimedia.org S8: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff S10: Hannes Grobe - commons.wikimedia.org S12: Kerstin Riemer - pixabay.com S14: Noel Bauza - goodfreephotos.com S16: Maxpixel.freegreatpicture.com S18: Edvard Munch “Skrik” (1883–1944) S18: Henrik Ibsen af Henrik Olrik (1830-1890) S18: A-HA - Jamesbond Raul - commons.wikimedia.org S18: Thor Heyerdal - Shyamal - commons.wikimedia.org S18: KYGO - Marco Verch - flickr.com S18: Jens Stoltenberg - Magnus Fröderberg - commons.wikimedia.org S20: Bjarte Hetland - commons.wikimedia.org S22: M. Maggs - pixabay.com
Forrige side Næste side
X