SSM DA SV IS BM KL
Oqaatsit
allanngortiguk
Play audiofilesv
Noerhterïjkhki taalh
SSM DA SV IS BM KL
2
Nordens tal

Hïngsedaelien skuvle/ Ljungdalens Skola

Nutserisoq: Susanne Backe
3
4

Noerhterïjhkesne jiehtebe taalide ovmessie. Daennie gärjesne plïere jïh ovmessie maahtah vuejnedh.

I norden säger vi tal annorlunda. I denna bok kan du se likheterna och skillnaderna.


Play audiofile 5
6

nulle, akte, gøøkte, golme, nieljie, vïjhte, govhte, tjijhtje, gaektsie, uktsie, luhkie.

noll,
ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio.


Play audiofile 7
8

luhkie, luhkieakte, luhkiegöökte, luhkiegolme, luhkienieljie, luhkievïjhte, luhkiegovhte, luhkietjijhtje, luhkiegaektsie, luhkieuktsie, göökteluhkie.

tio, elva, tolv, tretton, fjorton, femton, sexton, sjutton, arton, nitton, tjugo.


Play audiofile 9
10

göökteluhkieakte, göökteluhkiegöökte, göökteluhkiegolme, göökteluhkiennieljie, göökteluhkievijhte, göökteluhkiegovhte, göökteluhkietjijhtje, göökteluhkiegaektsie, göökteluhkieuksie, golmeluhkie.

tjugoett, tjugotvå, tjugotre, tjugofyra, tjugofem, tjugosex, tjugosju, tjugoåtta, tjugonio, trettio.


Play audiofile 11
12

luhkie, göökteluhkie, golmeluhkie, nieljieluhkie, vïjhteluhkie, govhteluhkie, tjijhtjeluhkie, gaektsieluhkie, uktsieluhkie, tjuetie.

tio, tjugo, trettio, fyrtio, femtio, sextio, sjuttio, åttio, nittio, hundra.


Play audiofile 13
14

tjuetie, göökte tjuetie, golme tjuetie, njielje tjuetie, vïjhte tjuetie, govhte tjuetie, tjijhtje tjuetie, gaektsie tjuetie, uktsie tjuetie, stoerre tjuetie.

hundra, tvåhundra, trehundra, fyrahundra, femhundra, sexhundra, sjuhundra, åttahundra, niohundra, ettusen.


Play audiofile 15
16

stoerretjuetie, göökte stoerretjuetie, golme stoerretjuetie, njieljie stoerretjuetie, vïjhte stoerretjuetie, govhte stoerretjuetie, tjijhtje stoerretjuetie, gaektsie stoerretjuetie, uktsie stoerretjuetie, luhkie stoerretjuetie.

ettusen, två tusen, tre tusen, fyra tusen, fem tusen, sex tusen, sju tusen, åtta tusen, nio tusen, tio tusen.


Play audiofile 17
18

luhkie stoerretjuetie, göökte luhkie stoerretjuetie, golme luhkie stoerretjuetie… jïh tjuetie stoerretjuetie, göökte tjuetie stoerretjuetie, golme tjuetie stoerretjuetie...

tio tusen, tjugo tusen, trettio tusen...
och
hundra tusen, två hundra tusen, tre hundra tusen...


Play audiofile 19
20

milliovne, göökte milliovnh, golme milliovnh... jïh milliarde, göökte milliardh, golme milliardh...

en miljon, två miljoner, tre miljoner…
och
en miljard, två miljarder, tre miljarder...


Play audiofile 21
22

Pryövh jeatja gïelesne göökte låhkan ryöknedh. Maam seamma jïh maam jeatjalaahkan?

Prova att räkna till 20 på ett annat språk. Vad är lika och vad är annorlunda?


Play audiofile 23
Noerhterïjkhki taalh

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Dave Bleasdale - flickr.com
S4: Abbey Hendrickson - commons.wikimedia.org
S6: Morten Olsen Haugen - commons.wikimedia.org
S8+14: Maxpixel.freegreatpicture.com
S10: Teo - commons.wikimedia.org
S12: Mike - pexels.com
S16: James Cridland - flickr.com
S18: Matt Brown - flickr.com
S20: Pxhere.com
S22: Mateusz Dach - pexels.com
Forrige side Næste side
X