SSM DA SV IS BM KL
Skipta um
tungumál
Noerhterïjkhki taalh
SSM DA SV IS BM KL
2
Nordens tall

Hïngsedaelien skuvle/ Ljungdalens Skola

þýtt á bókmál frá Anita Dunfjeld Aagård
3
4

Noerhterïjhkesne jiehtebe taalide ovmessie. Daennie gärjesne plïere jïh ovmessie maahtah vuejnedh.

I Norden sier vi tallene forskjellig. I denne boka kan du se likhetene og forskjellene.

5
6

nulle, akte, gøøkte, golme, nieljie, vïjhte, govhte, tjijhtje, gaektsie, uktsie, luhkie.

null,
en, to , tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti.

7
8

luhkie, luhkieakte, luhkiegöökte, luhkiegolme, luhkienieljie, luhkievïjhte, luhkiegovhte, luhkietjijhtje, luhkiegaektsie, luhkieuktsie, göökteluhkie.

ti, elleve, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tjue.

9
10

göökteluhkieakte, göökteluhkiegöökte, göökteluhkiegolme, göökteluhkiennieljie, göökteluhkievijhte, göökteluhkiegovhte, göökteluhkietjijhtje, göökteluhkiegaektsie, göökteluhkieuksie, golmeluhkie.

tjueen, tjueto, tjuetre, tjuefire, tjuefem, tjueseks, tjuesju, tjueåtte, tjueni, tretti.

11
12

luhkie, göökteluhkie, golmeluhkie, nieljieluhkie, vïjhteluhkie, govhteluhkie, tjijhtjeluhkie, gaektsieluhkie, uktsieluhkie, tjuetie.

ti, tjue, tretti, førti, femti, seksti, sytti, åtti, nitti, hundre.

13
14

tjuetie, göökte tjuetie, golme tjuetie, njielje tjuetie, vïjhte tjuetie, govhte tjuetie, tjijhtje tjuetie, gaektsie tjuetie, uktsie tjuetie, stoerre tjuetie.

hundre, to hundre, tre hundre, fire hundre, fem hundre, seks hundre, sju hundre, åtte hundre, ni hundre, tusen.

15
16

stoerretjuetie, göökte stoerretjuetie, golme stoerretjuetie, njieljie stoerretjuetie, vïjhte stoerretjuetie, govhte stoerretjuetie, tjijhtje stoerretjuetie, gaektsie stoerretjuetie, uktsie stoerretjuetie, luhkie stoerretjuetie.

tusen, to tusen, tre tusen, fire tusen, fem tusen, seks tusen, sju tusen, åtte tusen, ni tusen, ti tusen.

17
18

luhkie stoerretjuetie, göökte luhkie stoerretjuetie, golme luhkie stoerretjuetie… jïh tjuetie stoerretjuetie, göökte tjuetie stoerretjuetie, golme tjuetie stoerretjuetie...

ti tusen, tjue tusen, tretti tusen…
og
hundre tusen, to hundre tusen, tre hundre tusen ...

19
20

milliovne, göökte milliovnh, golme milliovnh... jïh milliarde, göökte milliardh, golme milliardh...

million, to million, tre million…
og
milliard, to milliarder, tre milliarder...

21
22

Pryövh jeatja gïelesne göökte låhkan ryöknedh. Maam seamma jïh maam jeatjalaahkan?

Prøv å regne til tjue på et annet språk. Hva er likt og hva er annerledes?

23
Noerhterïjkhki taalh

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: Dave Bleasdale - flickr.com
S4: Abbey Hendrickson - commons.wikimedia.org
S6: Morten Olsen Haugen - commons.wikimedia.org
S8+14: Maxpixel.freegreatpicture.com
S10: Teo - commons.wikimedia.org
S12: Mike - pexels.com
S16: James Cridland - flickr.com
S18: Matt Brown - flickr.com
S20: Pxhere.com
S22: Mateusz Dach - pexels.com
Forrige side Næste side
X