SSM DA SV IS BM KL
Skipta um
tungumál
Nordens tall
SSM DA SV IS BM KL
2
Noerhterïjkhki taalh

Hïngsedaelien skuvle/ Ljungdalens Skola

3
4

I Norden sier vi tallene forskjellig. I denne boka kan du se likhetene og forskjellene.

Noerhterïjhkesne jiehtebe taalide ovmessie. Daennie gärjesne plïere jïh ovmessie maahtah vuejnedh.

5
6

null,
en, to , tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti.

nulle, akte, gøøkte, golme, nieljie, vïjhte, govhte, tjijhtje, gaektsie, uktsie, luhkie.

7
8

ti, elleve, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten, nitten, tjue.

luhkie, luhkieakte, luhkiegöökte, luhkiegolme, luhkienieljie, luhkievïjhte, luhkiegovhte, luhkietjijhtje, luhkiegaektsie, luhkieuktsie, göökteluhkie.

9
10

tjueen, tjueto, tjuetre, tjuefire, tjuefem, tjueseks, tjuesju, tjueåtte, tjueni, tretti.

göökteluhkieakte, göökteluhkiegöökte, göökteluhkiegolme, göökteluhkiennieljie, göökteluhkievijhte, göökteluhkiegovhte, göökteluhkietjijhtje, göökteluhkiegaektsie, göökteluhkieuksie, golmeluhkie.

11
12

ti, tjue, tretti, førti, femti, seksti, sytti, åtti, nitti, hundre.

luhkie, göökteluhkie, golmeluhkie, nieljieluhkie, vïjhteluhkie, govhteluhkie, tjijhtjeluhkie, gaektsieluhkie, uktsieluhkie, tjuetie.

13
14

hundre, to hundre, tre hundre, fire hundre, fem hundre, seks hundre, sju hundre, åtte hundre, ni hundre, tusen.

tjuetie, göökte tjuetie, golme tjuetie, njielje tjuetie, vïjhte tjuetie, govhte tjuetie, tjijhtje tjuetie, gaektsie tjuetie, uktsie tjuetie, stoerre tjuetie.

15
16

tusen, to tusen, tre tusen, fire tusen, fem tusen, seks tusen, sju tusen, åtte tusen, ni tusen, ti tusen.

stoerretjuetie, göökte stoerretjuetie, golme stoerretjuetie, njieljie stoerretjuetie, vïjhte stoerretjuetie, govhte stoerretjuetie, tjijhtje stoerretjuetie, gaektsie stoerretjuetie, uktsie stoerretjuetie, luhkie stoerretjuetie.

17
18

ti tusen, tjue tusen, tretti tusen…
og
hundre tusen, to hundre tusen, tre hundre tusen ...

luhkie stoerretjuetie, göökte luhkie stoerretjuetie, golme luhkie stoerretjuetie… jïh tjuetie stoerretjuetie, göökte tjuetie stoerretjuetie, golme tjuetie stoerretjuetie...

19
20

million, to million, tre million…
og
milliard, to milliarder, tre milliarder...

milliovne, göökte milliovnh, golme milliovnh... jïh milliarde, göökte milliardh, golme milliardh...

21
22

Prøv å regne til tjue på et annet språk. Hva er likt og hva er annerledes?

Pryövh jeatja gïelesne göökte låhkan ryöknedh. Maam seamma jïh maam jeatjalaahkan?

23
Nordens tall

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh: S1: Dave Bleasdale - flickr.com S4: Abbey Hendrickson - commons.wikimedia.org S6: Morten Olsen Haugen - commons.wikimedia.org S8+14: maxpixel.freegreatpicture.com S10: Teo - commons.wikimedia.org S12: Mike - pexels.com S16: James Cridland - flickr.com S18: Matt Brown - flickr.com S20: pxhere.com S22: Mateusz Dach - pexels.com
Forrige side Næste side
X