Skipta um
tungumál
Play audiofilesv
Farliga djur i Norden
Vaarege juvrh Noerhte-laantine

Ellen Birgitte Johnsrud & Marie Fink

þýtt á suðursamískt frá Anita Dunfjeld Aagård
3
4

I Norge finns det varg, björn, lodjur och järv. I luften finns det också örnar någonstans.


Play audiofile

Nöörjesne sïejph, duvrieh, råath jïh gierhkieh gååvnesieh. Elmesne aaj naan sijjine aarhtsh.

5
6

I Danmark finns det varg, huggorm och fjärsing.


Play audiofile

Danmarhkesne sïejph, flåtth, gïermesjh jïh fjesing (akte guelie daalhkesinie) gååvnesieh.

7
8

I Sverige finns det varg, björn, vildsvin och järv.


Play audiofile

Sveerjesne sïejph, duvrieh, villsvin jïh gierhkieh gååvnesieh.

9
10

På Island finns storlabb, som kan angripa människor, och på vissa ställen är myggor besvärande.


Play audiofile

Islaantesne gååvnesieh storejo mij maahta almetjidie låevtedh, jïh naan sijjine tjoejhkh eelpehtieh.

11
12

I Finland finns det varg, björn, lodjur och järv.


Play audiofile

Soemesne sïejph, duvrieh, råath jïh gierhkieh gååvnesieh.

13
14

På Grönland finns det isbjörn, och mygg. Isbjörnen är världens största rovdjur på land.


Play audiofile

Kruanalaantesne jïengebeerh jïh tjoejhkh gååvnesieh. Jïengebeere lea veartenen stööremes juvre laantesne.

15
16

På Färöarna finns det fästingar och andra stickande insekter.


Play audiofile

Færsååline åhtoeh gååvnesieh man nomme flåtth jïh jeatjah åhtoeh mah skurpieh.

17
18

På Åland finns det fjärsing, mygg och fästingar.


Play audiofile

Ålaantesne fjesing, tjoejhkh jïh flåtth gååvnesieh.

19
20

Finns det fler farliga djur i ditt land?


Play audiofile

Gååvnesieh vielie vaarege juvrh dov laantesne?

21
Farliga djur i Norden

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva: S1: Skeeze - pixabay.com S4: Martin Mecnarowski - commons.wikimedia.org S6: Hans Hillewaert - commons.wikimedia.org S8: Efraimtochter - pixabay.com S10: Erik Christensen - commons.wikimedia.org S12: Birgit Fostervold - commons.wikimedia.org S14: Alan D. Wilson - naturespicsonline.com S16: Richard Bartz - commons.wikimedia.org S18: Franco Patrizia - pixabay.com S20:Zdeněk Fric - commons.wikimedia.org
Forrige side Næste side
X