Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Play audiofilesv
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh
2
Renskötselåret - de 8 årstiderna

Mia Erika Sparrok -Snåasen skuvle

þýtt á sænska frá Stefan Petrovic
Lesið af: Mia Erika Sparrok
Lesið af: Ella Music
3
4

Saemieh gaektsie jaepieboelkh utnieh mah bihkedieh guktie båatsoejaepie.


Play audiofile

Samerna har åtta årstider som förklarar hur renskötselåret är.


Play audiofile 5
6

Gïjre
Gïjrege aaltoeh guedtieh jïh båatsoejaepie aalka. Mijjieh tjoerebe bovtside geehtedh olles ovjuvrh smaave mieside vaeltieh.


Play audiofile

Vår
På våren kalvar honan och renskötseln börjar. Vi måste ta hand om renarna så att rovdjuren inte tar de små kalvarna.


Play audiofile 7
8

Gïjre-giesie
Ruffien asken dellie suehpiedimmie mahte riejries. Daelie vihkele ij bovtside sturrh guktie åadtjoeh raeffesne gåatodh.


Play audiofile

Vår-sommar
Junimånaden är nästan färdig. Då är det viktigt att inte störa renen så att den får beta i fred.


Play audiofile 9
10

Giesie
Ruffien jïh snjaltjen asken dellie bovtside tjöönghkebe jïh geadtan tsaekebe. Mijjieh mieside mïerhkesjibie.


Play audiofile

Sommar
I juni och juli månad samlar vi renarna och då tar vi in de i renhägnet. Då märker vi kalvarna.


Play audiofile 11
12

Mijjieh nejpine mïerhkesjibie. Gaajhkh båatsoe-saemieh jïjtsh mïerhkem utnieh. Mïerhkh vihkeles utnedh guktie maahta vuejnedh gïen bovtse lea.


Play audiofile

Vi märker med kniv. Alla samiska renskötare har sitt eget renmärke. Märket är viktigt att ha för då kan man se vem renen tillhör.


Play audiofile 13
14

Mijjieh svahpam jïh soehpenjem nuhtjebe gosse edtjebe miesiem jaksedh.


Play audiofile

Vi använder en käpp med loop och lasso när vi ska fånga kalvarna.


Play audiofile 15
16

Tjaktje-giesie
Mijjien luvnie dellie bovtsh ruevtieraajroe- linjan jïh E6-geajnoen bijjelen restiedieh. Mijjieh tjoerebe geehtedh olles tåågh jïh bïjlh bovtside njeervh.


Play audiofile

Höst-sommar
Hos oss brukar renarna att korsa över tåglinjen och Europavägen 6. Vi måste se till så att tåg och bilar inte kör på renarna.


Play audiofile 17
18

Tjaktje
Tjaktjege vaegkiej mietie vaaksjobe jïh geehtebe olles bovtsh kraana-sïjtese vuelkieh. Mijjieh geadtan tsaekebe jïh sarvah leekebe.


Play audiofile

Höst
På hösten måste vi passa på att renarna så att de inte går in på granndistriktet. Vi tar in renarna i renhägnet och slaktar tjurarna.


Play audiofile 19
20

Tjaktje-daelvie
Geadtan tsaekebe jïh raerhkebe guktie vuejnebe gien bovhtsh jïh magkerh edtjebe leekedidh.


Play audiofile

Höst-vinter
Vi går in i renhägnet och delar renarna så att vi ser vem renarna tillhör och vilka som ska slaktas.


Play audiofile 21
22

Daelvie
Daelvege bovtsigujmie daelvielaantese juhtebe. Mov fuelhkie pråvhka dåvvese juhtedh. Tjoerebe bovtside vaaksjodh.


Play audiofile

Vinter
På vintern flyttar vi renarna till vinterplatsen. Min familj brukar flytta till kusten. Vi måste se till renarna.


Play audiofile 23
24

Gïjre-daelvie
Bovtsh suehpedslaantese rahtjeminie. Mijjieh bovtside gïjrelaantese juhtebe jïh aaltoeh miesieh guedtieh.


Play audiofile

Vår-vinter
Renarna går mot kalvnigsplatsen. Vi flyttar renarna till vårplatsen och honkalvarna.


Play audiofile 25
26

Måjhtah gåessie aaltoeh suehpedieh?


Play audiofile
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1-26: Ina Theres Sparrok
Forrige side Næste side
X