Skipta um
tungumál
Play audiofilessm
Play audiofilenb
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh
2
Reindriftsåret - de 8 årstider

Mia Erika Sparrok -Snåasen skuvle

þýtt á bókmál frá Mia Erika Sparrok
Lesið af: Mia Erika Sparrok
Lesið af: Mia Erika Sparrok
3
4

Saemieh gaektsie jaepieboelkh utnieh mah bihkedieh guktie båatsoejaepie.


Play audiofile

Samene har åtte årstider som forklarer hvordan reindriftåret er.


Play audiofile 5
6

Gïjre
Gïjrege aaltoeh guedtieh jïh båatsoejaepie aalka. Mijjieh tjoerebe bovtside geehtedh olles ovjuvrh smaave mieside vaeltieh.


Play audiofile

Vår
Om våren kalver simlene og reindriftsåret begynner. Vi må passe på reinen slik at rovdyrene ikke tar de små kalvene.


Play audiofile 7
8

Gïjre-giesie
Ruffien asken dellie suehpiedimmie mahte riejries. Daelie vihkele ij bovtside sturrh guktie åadtjoeh raeffesne gåatodh.


Play audiofile

Vår-sommer
I juni måned er kalvingstiden nesten ferdig. Da er det viktig å ikke forstyrre reinen så de får beite i fred.


Play audiofile 9
10

Giesie
Ruffien jïh snjaltjen asken dellie bovtside tjöönghkebe jïh geadtan tsaekebe. Mijjieh mieside mïerhkesjibie.


Play audiofile

Sommer
I juni og juli måned samler vi reinen og tar inn på reingjerdet. Da merker vi kalvene.


Play audiofile 11
12

Mijjieh nejpine mïerhkesjibie. Gaajhkh båatsoe-saemieh jïjtsh mïerhkem utnieh. Mïerhkh vihkeles utnedh guktie maahta vuejnedh gïen bovtse lea.


Play audiofile

Vi merker med kniv. Alle reindriftsamene har sitt eget reinmerke. Merkene er viktige å ha fordi da kan man se hvem reinen tilhører.


Play audiofile 13
14

Mijjieh svahpam jïh soehpenjem nuhtjebe gosse edtjebe miesiem jaksedh.


Play audiofile

Vi bruker stav med løkke og lasso når vi skal fange kalvene.


Play audiofile 15
16

Tjaktje-giesie
Mijjien luvnie dellie bovtsh ruevtieraajroe- linjan jïh E6-geajnoen bijjelen restiedieh. Mijjieh tjoerebe geehtedh olles tåågh jïh bïjlh bovtside njeervh.


Play audiofile

Høst-sommer
Hos oss bruker reinen å krysse over toglinja og Europavei 6. Vi må passe på at ikke toget og bilene kjører på reinene.


Play audiofile 17
18

Tjaktje
Tjaktjege vaegkiej mietie vaaksjobe jïh geehtebe olles bovtsh kraana-sïjtese vuelkieh. Mijjieh geadtan tsaekebe jïh sarvah leekebe.


Play audiofile

Høst
Om høsten må vi passe vi på at reinen ikke drar til nabodistriktet. Vi tar inn reinen på reingjerdet og slakter okser.


Play audiofile 19
20

Tjaktje-daelvie
Geadtan tsaekebe jïh raerhkebe guktie vuejnebe gien bovhtsh jïh magkerh edtjebe leekedidh.


Play audiofile

Høst-vinter
Vi tar inn i reingjerdet og skiller reinen slik at vi ser hvem reinen tilhører og hvilke vi skal slakte.


Play audiofile 21
22

Daelvie
Daelvege bovtsigujmie daelvielaantese juhtebe. Mov fuelhkie pråvhka dåvvese juhtedh. Tjoerebe bovtside vaaksjodh.


Play audiofile

Vinter
Om vinteren flytter vi reinen til vinterlandet. Familien min bruker å flytte til kysten. Vi må passe på reinen.


Play audiofile 23
24

Gïjre-daelvie
Bovtsh suehpedslaantese rahtjeminie. Mijjieh bovtside gïjrelaantese juhtebe jïh aaltoeh miesieh guedtieh.


Play audiofile

Vår-vinter
Reinen trekker mot kalvingslandet. Vi flytter reinen til vårlandet og simlene kalver.


Play audiofile 25
26

Måjhtah gåessie aaltoeh suehpedieh?


Play audiofile
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1-26: Ina Theres Sparrok
Forrige side Næste side
X