Ann-Helén Laestadius - akte saemien tjaelije
2
Ann-Helén Laestadius - akte saemien tjaelije

Hilma Dunfjeld Mølnvik

3
4

Ann-Helén Laestadius akte saemien tjaelije gie daaroen gielesne tjaala. Dïhte aaj journalistine barka.

5
6

Ann-Helén Gironisnie reakasovvi jaepien 1971. Daelie Solnesne årroeminie, Stuehkien lïhke.

7
8

Dan voestes gærja lij SMS Sopperoste mij 2007 bæjhkoehti. Dejnie gærjine aktem romaane-gaahtjemem vitni. Gaahtjemisnie edtji soptsestidh guktie lea noere saemine daan biejjien årrodh.

9
10

SMS Sopperoste nïejten bijre man nomme Agnese. Dïhte 13-jaepien båeries jïh Solnesne årroeminie. Agnesen tjidtjie saemie jïh aehtjebe svïenske.

11
12

Ij åejviealmetje Agnese saemien maanabaeleste lïereme, mohte dïhte tjidtjien båeries gærjah gaavneme jïh sueleden jïjtje aalkeme saemien lïeredh.

13
14

Goh gellie 13-jaepien båeries nïejth, Agnese aalka baerniej bïjre ussjedidh. Faahketji baernie Sopperoste man nomme Hinte, bïevnesem dïsse seedtie. Dah aelkieh sinsitnine tjaeledh.

15
16

Agnese åtna geerve göökte kultuvri gaskoeh jieledh. Gosse Solnesesne, gaajhkesh Agnesem vuejnieh goh dïhte “eksotiske” saemie. Mohte gosse Sopperon gåajkoe båata, domtoe goh ij leah nuekies saemie.

17
18

Gærjan teemah leah noere gieriesvoete, identiteete, lolleske årrodh, maadtoe jïh nïekedassh. Daate gærja vihkele dan åvteste ij gååvnesh dan gellie gærjah gusnie saemien noerh maehtieh sijjen jielemen jïh domtesi bïjre lohkedh.

19
20

Ann-Helén golme vielie gærjah seamma åejvie almetjen bïjre tjaaleme. Barre voestes gærja saemien gïelese jarkoestamme.

21
22

Jaepien 2016 Ann-Helén Laestadius Sveerjen vihkielommes litteratuvresjïelem, Augustpriset, åadtjoeji noeregærjan åvteste man nomme Tio över ett.

23
24

Datne naan Ann-Helénen gærjijste lohkeme?

25
Ann-Helén Laestadius - akte saemien tjaelije

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh/ Nuotraukos/ Photo:
S1: ©Rabensjogren.se
S4: ©Ann-Helén Laestadius
S6: Martí8888 - commons.wikimedia.org
S8+20+24: Hilma Dunfjeld Mølnvik
S10: Saemiensijte.no
S12+18: Anita Dunfjeld Aagård
S14: Snorlaus.no
S16: Esanks.no
S22: Augustpriset - Youtube.com
Forrige side Næste side
X