Play audiofile
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh
2
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh

Mia Erika Sparrok -Snåasen skuvle


Indlæst på sydsamisk af Mia Erika Sparrok
3
4

Saemieh gaektsie jaepieboelkh utnieh mah bihkedieh guktie båatsoejaepie.Play audiofile

5
6

Gïjre Gïjrege aaltoeh guedtieh jïh båatsoejaepie aalka. Mijjieh tjoerebe bovtside geehtedh olles ovjuvrh smaave mieside vaeltieh.Play audiofile

7
8

Gïjre-giesie Ruffien asken dellie suehpiedimmie mahte riejries. Daelie vihkele ij bovtside sturrh guktie åadtjoeh raeffesne gåatodh.Play audiofile

9
10

Giesie Ruffien jïh snjaltjen asken dellie bovtside tjöönghkebe jïh geadtan tsaekebe. Mijjieh mieside mïerhkesjibie.Play audiofile

11
12

Mijjieh nejpine mïerhkesjibie. Gaajhkh båatsoe-saemieh jïjtsh mïerhkem utnieh. Mïerhkh vihkeles utnedh guktie maahta vuejnedh gïen bovtse lea.Play audiofile

13
14

Mijjieh svahpam jïh soehpenjem nuhtjebe gosse edtjebe miesiem jaksedh.Play audiofile

15
16

Tjaktje-giesie Mijjien luvnie dellie bovtsh ruevtieraajroe- linjan jïh E6-geajnoen bijjelen restiedieh. Mijjieh tjoerebe geehtedh olles tåågh jïh bïjlh bovtside njeervh.Play audiofile

17
18

Tjaktje Tjaktjege vaegkiej mietie vaaksjobe jïh geehtebe olles bovtsh kraana-sïjtese vuelkieh. Mijjieh geadtan tsaekebe jïh sarvah leekebe.Play audiofile

19
20

Tjaktje-daelvie Geadtan tsaekebe jïh raerhkebe guktie vuejnebe gien bovhtsh jïh magkerh edtjebe leekedidh.Play audiofile

21
22

Daelvie Daelvege bovtsigujmie daelvielaantese juhtebe. Mov fuelhkie pråvhka dåvvese juhtedh. Tjoerebe bovtside vaaksjodh.Play audiofile

23
24

Gïjre-daelvie Bovtsh suehpedslaantese rahtjeminie. Mijjieh bovtside gïjrelaantese juhtebe jïh aaltoeh miesieh guedtieh.Play audiofile

25
26

Måjhtah gåessie aaltoeh suehpedieh?Play audiofile

27
Båatsoejaepie -8 jaepieboelhkh

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva/ Guvvieh:
S1-26: Ina Theres Sparrok
Forrige side Næste side