Skift
sprog
Play audiofile
Broer i Danmark
DA BM SV IS
2
Broar i Danmark

Stefan Åge Hardonk Nielsen

Oversat til svensk af Lisa Borgström
Indlæst på svensk af Olivia Höglind
3
4

I Danmark finnes det mange øyer og derfor også mange broer. Helt fra gammel tid har man bygget broer i Danmark. Her er Povlsbro fra 1744 i Sønderjylland.

I Danmark finns det många öar och därför också många broar. Ända sen förr i tiden har man byggt broar i Danmark. Här är Povlsbro från 1744 på södra Jylland.
Play audiofile

5
6

Den største og mest kjente broen i Danmark er Storbæltsbroen. Da den stod ferdig i 1998, var den verdens lengste bro. I dag er den Europas lengste bro.

Den största och mest kända bron i Danmark är Stora Bältbron. Då den stod färdig 1998, var det världens längsta bro. I dag är det Europas längsta bro.
Play audiofile

7
8

Øresundsbron forbinder Danmark og Sverige. Navnet staves halvt dansk og halvt svensk. Den ble åpnet i år 2000. Strekningen er halv bro og halv tunnel. Den går mellom København og Malmø.

Öresundsbron förbinder Danmark och Sverige. Namnet stavas hälften på danska och hälften på svenska. Den öppnades år 2000. Sträckan är till hälften bro och till hälften tunnel. Det går mellan Köpenhamn och Malmö.
Play audiofile

9
10

Mellom Jylland og Fyn ligger Lillebælt. I 1970 åpnet Den nye Lillebæltsbro. Den er bygget nært Den gamle Lillebæltsbro.

Mellan Jylland och Fyn ligger Lilla Bält. År 1970 öppnades den nya Lilla Bältbron. Den är byggt nära den gamla Lilla Bältbron.
Play audiofile

11
12

Den gamle Lillebæltsbro ble åpnet allerede i 1935. Det var den første faste forbindelse mellom Jylland og Fyn.

Gamla Lilla Bältbron öppnades 1935. Det var den första fasta förbindelsen mellan Jylland och Fyn.
Play audiofile

13
14

Storstrømsbroen forbinder Sydsjælland og Falster. Broen ble åpnet i 1937 og er spesiell med sine tre buer på midten. Den er ca. 3 km lang.

Storströmsbron förbinder Sydsjälland och Falster. Bron öppnades 1937 och är speciell med sina tre valv i mitten. Den är cirka 3 km lång.
Play audiofile

15
16

Farøbroene består av to broer og forbinder også Sjælland og Falster. Den ene har diamantformede pilarer midten.

Farö består av två broar och förbinder även Själland och Falster. Den har diamantformade pelare i mitten.
Play audiofile

17
18

Dronning Alexandrines Bro krysser Ulvsund mellom Sjælland og Møn. Det er en buebro med 11 buer.

Drottning Alexandrines bro korsar Ulvsund mellan Själland och Mön. Det är en välvd bro med 11 bågar.
Play audiofile

19
20

Aggersundbroen krysser Limfjorden mellom Himmerland og Aggersund. Den er kun 228 m lang og består av to store buer og to klaffer i midten, som kan åpne for skip.

Aggersundbron korsar Limfjorden mellan Himmerland och Aggersund. Den är bara 228 meter lång och består av två stora valv och två flikar i mitten för att kunna öppna upp för fartygen.
Play audiofile

21
22

Midt inne i København ligger Knippelsbro. I Danmark synges en barnesang, som går slik:
“Knippelsbro går opp og ned,
opp og ned, opp og ned.
Knippelsbro går opp og ned hele dagen.”

I centrum av Köpenhamn ligger Knippelsbro. I Danmark sjungs en barnvisa som går:
"Knippelsbro går upp och ner,
upp och ner, upp och ner.
Knippelsbro går upp och ner hela dagen."
Play audiofile

23
24

Vejlefjordbroen er veldig enkel. Den er laget som en rett vei på 18 bropilarer. Den åpnet i 1980.

Vejlefjordbron är mycket enkel. Den är gjord som en rak väg med 18 bropelare. Den öppnades 1980.
Play audiofile

25
26

Kong Christian X’s bro i Sønderborg er kun 331 m lang. Den forbinder Jylland og øyen Als over Alssund. Broen ble bygget etter at Sønderjylland ble dansk igjen og åpnet av Kong Christian den 10. i 1930.

Kung Christian X:s bro i Sönderborg är bara 331 meter lång. Den förbinder Jylland och ön Als över Alssund. Bron blev byggd när södra Jylland blev dansk igen och öppnades av kung Christian X år 1930.
Play audiofile

27
28

Hvordan ser broene ut i ditt land?

Hur ser broarna ut i ditt land?
Play audiofile

29
Broer i Danmark

Foto/ Myndir/ Asseq/ Valokuva:
S1+14+18: Thue C. Leibrandt - commons.wikimedia.org
S4: Jørgen Rasmussen - commons.wikimedia.org
S6: Svobodat - commons.wikimedia.org
S8: Commons.wikimedia.org
S10: Karim Pedersen - commons.wikimedia.org
S12: M.Prinke - commons.wikimedia.org
S16: Holger Ellgaard - commons.wikimedia.org
S20: Malene Thyssen - commons.wikimedia.org
S22: Edward Stojakovic - flickr.com
S24: Lindberg - commons.wikimedia.org
S26: Erik Christensen - commons.wikimedia.org
S28: Idjleon - pixabay.com
Forrige side Næste side